Tietosuojaseloste

Lääkäriasema Resetti Oy:n potilasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lääkäriasema Resetin tuottamat terveyspalvelut, joissa Lääkäriasema Resetti on rekisterinpitäjä:

Lääkäriasema Resetti Oy
Ilmarisentie 1
82500 Kitee
Y-tunnus 0516234-0

Terveyspalvelut, joita tuottaa Lääkäriasema Resetissä toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja (tai yhtiö, jonka lukuun ammatinharjoittaja toimii).

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteristä vastaa johtava lääkäri Jorma Rytkönen.
Tietosuojavastaava Jorma Rytkönen, jorma.rytkonen(at)resetti.fi, 0400-269500.

3. Potilasrekisterin käyttötarkoitus ja potilastietojen käsittelyn peruste

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidossa sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin. Työterveyshuollon potilastiedot säilytetään yksityisvastaanottojen potilastiedoista erillisenä siten, että näiden tietojen käyttö muussa kuin työterveyshuollossa edellyttää potilaan suostumusta.

4. Potilasrekisteriin tallennetut tiedot

Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.
Potilaan nimeämä lähiomainen, alaikäisen potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja.
Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot sekä esitiedot.
Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan, työterveyshoitajan, fysioterapeutin ym. työtehtävissä laatimat tiedot.
Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
Työterveyden potilasrekisterissä myös potilaan työnantaja sekä työpaikkaan mahdollisesti liittyvät terveysriskit.
Tieto siitä, salliiko potilas muiden Lääkäriasema Resetissä häntä hoitavien yksityislääkäreiden nähdä Lääkäriasema Resetin työterveyshuollon rekisterissä mahdollisesti olevat sairauskertomusmerkinnät silloin, kun se on hänen hoitonsa kannalta tarpeellista.
Potilaan hoitoon osallistuvan terveydenhoitohenkilöstön tiedot ja potilaan ajanvaraustiedot tallennetaan potilasrekisterin osarekisteriksi.
Samoin potilaan tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät laboratoriotulokset talletetaan potilasrekisteriin sen osarekisteriksi.
Sähköisen rekisterin lisäksi ylläpidetään osarekisterinä erillistä paperilla olevaa perustietorekisteriä, joka voi sisältää myös tiedot potilaan antamista suostumuksista ja kielloista potilastietojen luovuttamiseen.

4.1 Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas, potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja tai lähiomainen. Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimiyksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KANTA) kautta.

4.2 Säilytysaika

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

5. Potilastietojen luovuttaminen

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Potilastietoja voidaan luovuttaa:

 • Potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
 • Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.
5.1 Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen ja luovutuksensaajaryhmät

Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitävälle Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tutkimus-, suunnittelu-, tilastointi- ja valvontatehtäviä varten sekä Fimealle huumausaineseurantaa varten.

Muut mahdolliset luovutuksensaajat:

 • Jatkohoitotilanteessa potilaan suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.
 • Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle myös ilman potilaan suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.
 • Kansallinen terveysarkisto (KANTA-arkisto).
 • Potilaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.
 • Potilaan huoltaja, muu laillinen edustaja sekä potilaan lähiomainen, jos potilas on antanut tähän suostumuksensa. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.
 • Lisäksi tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä.

6. Potilastietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille.

Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilasta hoitavat tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.

Vanhat ja mahdollisesti sähköisen potilastietojärjestelmän ohella syntyvät paperikortistot pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

7. Rekisteröidyn oikeudet


7.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteenkohdan 8 mukaisesti.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. tiedot antaa Lääkäriasema Resetin johtava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusoikeuden käyttämisestä potilasrekisteriin. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

7.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (potilasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Lääkäriasema Resetin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Tiedon korjaamisen ja käsittelyn rajoittamisen toteuttaminen ja organisointi

 • Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Potilaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla.
 • Mikäli potilaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, jolla on potilasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.
 • Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään tausta-tiedostoon siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste tulee merkitä potilasasiakirjoihin.
7.3  Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasäätelyä.

7.4  KANTA-arkisto

Lääkäriasema liittyy KANTA-arkistoon 1.7.2018 ja sen jälkeen syntyneet potilastiedot siirretään KANTA-arkistoon ja potilaan tulee hallinnoida näitä tietoja OMAKANTA –järjestelmän kautta.

8. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Lääkäriasema Resettiin, Ilmarisentie 1, Kitee, puhelin 0400269500. Lääkäriasema Resetti voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.